Privacyverklaring

Kwalitiv, gevestigd aan de Enthovenseweg 8 5017 JP Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Enthovenseweg 8
5017 JP Tilburg

+31 13 369 9 367
https://www.kwalitiv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kwalitiv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door op deze website een formulier te verzenden, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kwalitiv.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kwalitiv verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te handelen
 • Om onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je gedrag op de website te analyseren, zodat daarmee de website verbeterd kan worden en het aanbod van producten en diensten afgestemd kan worden op jouw voorkeuren
 • Om je surfgedrag over verschillende websites te volgen waarmee wij onze producten en diensten kunnen afstemmen op jouw behoefte
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Kwalitiv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kwalitiv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kwalitiv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia
  • Klanten en partners: 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst of samenwerking is beëindigd, vanwege de fiscale bewaarplicht
  • Sollicitanten: maximaal 4 weken (of maximaal 1 jaar bij toestemming voor een langere bewaartermijn) na het einde van de sollicitatieprocedure
  • Overige: maximaal 1 jaar na het laatste contact
 • Adres- en contactgegevens
  • Klanten en partners: 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst of samenwerking is beëindigd, vanwege de fiscale bewaarplicht
  • Sollicitanten: maximaal 4 weken (of maximaal 1 jaar bij toestemming voor een langere bewaartermijn) na het einde van de sollicitatieprocedure
  • Overige: maximaal 1 jaar na het laatste contact
 • Bezoekersstatistieken: maximaal 50 maanden na het laatste bezoek
 • Overige persoonsgegevens: maximaal 1 jaar na het laatste contact
 • Nieuwsbriefinschrijvingen: tot direct na de uitschrijving

Delen van persoonsgegevens met derden

Kwalitiv verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens. Kwalitiv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kwalitiv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kwalitiv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk hier een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht van derden die cookies kunnen plaatsen:

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om je gedrag op de website te analyseren. Hiervoor worden Google Analytics cookies gebruikt, maar deze hebben geen of geringe gevolgen voor je privacy. Wij hebben Google Analytics namelijk privacyvriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat we:

 • Een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten met Google.
 • IP-adressen anonimiseren. Daarbij wordt het laatste octet van een IP-adres verwijderd.
 • Geen gegevens delen met Google.
 • Geen andere Google diensten gebruiken in combinatie met de Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kwalitiv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@kwalitiv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Kwalitiv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kwalitiv neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via info@kwalitiv.nl. Kwalitiv heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL): wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.